Praha 1 potřebuje komplexní bezpečnostní řešení

Bezpečnost obyvatel a ochrana veřejného pořádku v Praze 1 nesmí být politickým tématem, nad kterým bychom se měli střetávat. Na prvním místě musí být jednoznačně zájem občanů a odborné hledisko, navrhovaná řešení by měla být systémová. K tomu dospěli členové pracovního týmu, který vznikl v rámci Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality (BEKO) při přípravě strategie dalšího rozvoje bezpečnosti městské části. Cílem týmu bylo společně pracovat na materiálu, který by komplexně popsal stav bezpečností situace v Praze 1, posoudil efektivitu stávajících opatření a následně navrhl varianty budoucího řešení problematiky. Výsledkem uvedené činnosti je Analýza bezpečnosti jednotlivých ulic a míst na území Prahy 1.  

„Chtěli jsme, aby analýza byla komplexní, vycházela z postřehů a statistik Policie ČR a Městské policie, ale rovněž brala v potaz stížnosti a podněty občanů. Kladli jsme důraz nejen na obvyklou kriminální činnost, ale především se zaměřili i na problémy, které snižují kvalitu života obyvatel. Ty trápí noční hluk, graffiti a další jevy, které si zaslouží výraznou pozornost. Výstupem analýzy je samozřejmě i návrh řešení na řadu let dopředu, které díky využití komplexního přístupu i moderních technologií může dramaticky zlepšit bezpečnost a klid našich občanů“ vysvětluje místopředseda BEKO, zastupitel Richard Bureš (ODS).

Říká se, že policie je za zločinci vždy o krok pozadu. Členové pracovního týmu se s tímto tvrzením nehodlají smířit. Naopak pracují na projektu bezpečnostního systému, který by měl v příštích letech situaci obrátit a dát náskok městské části. BEKO se dlouhodobě snaží o vylepšení bezpečnostní situace, spolupracuje s Policií ČR i Městskou policií, reaguje na stížnosti občanů. Městská část investuje každoročně do rozšiřování kamerového systému, ale nyní padlo rozhodnutí přijít s projektem, který bude systémově řešit situaci na mnoho let dopředu.

Na počátku padla dvě, pro možný úspěch, klíčová rozhodnutí. Prvním bylo, že se k problému bude přistupovat čistě odborně a apoliticky. Na tom se dohodli zastupitel Bureš (ODS), radní Ivan Solil (ČSSD), do jehož kompetence patří bezpečnost, prevence kriminality a veřejný pořádek a z pozice předsedy BEKO i Zdeněk Skála (TOP09). Druhým důležitým rozhodnutím bylo jít cestou komplexního přístupu a zaměřit se, dle vzoru velkých evropských měst, nikoli jen na kvantitu, ale primárně na kvalitu a plné využití bezpečnostního systému. Komise BEKO proto dala na doporučení Bureše a zadala zpracování odborné Analýzy bezpečnosti jednotlivých ulic a míst na území Prahy 1 tak, aby byla k dispozici objektivní hodnocení stávajícího stavu a relevantní podklady pro navrhovaná řešení. Výsledkem jsou pak dvě varianty řešení. První zohledňuje primárně policejní statistiky, požadavky, potřeby a doporučení. Druhá navíc zahrnuje přímo potřeby a zájmy občanů Prahy 1 a více se zabývá jevy, které svým charakterem nejsou tak významné v očích policie, ale zásadním způsobem znepříjemňují život obyvatelům.

„Aktivně jsme spolupracovali se zhotovitelem analýzy a trvali na tom, abychom měli k dispozici i tuto druhou variantu. Pohled policistů je totiž logicky někdy jiný než pohled občanů. Chtěli jsme mít maximálně komplexní pohled, protože takové má být i řešení bezpečnostního systému v rámci Prahy 1,“ vysvětluje Bureš. Podle něj bylo důležité, aby nebyla opomenuta místa, která sice zatím nejsou terčem kriminality, ale v budoucnu se preventivní dohled nad nimi vyplatí. Příkladem je třeba Střelecký ostrov, který prochází revitalizací. Stejně tak existují v rámci Prahy 1 lokality, které jsou z hlediska policejních statistik klidné, ovšem obyvatele trápí například problém graffiti na fasádách domů. Na základě doporučení vzešlých z analýzy bude připraven projekt komplexního systému, který Prahu 1 posune na úroveň vyspělých evropských metropolí. Projekt bude vycházet z principů zvýšení ochrany obyvatel a majetku a kromě pořízení nových technologií se zaměřuje rovněž na efektivnější využívání stávajícího kamerového systému.

Důležitou součástí nového bezpečnostního systému by mělo být vybudování multifunkčního dohledového centra s nepřetržitým provozem umožňujícím mnohem intenzivnější, rychlejší a efektivnější využití techniky i spolupráce s občany. Multifunkční centrum tzv. živého dohledu by mohli obsluhovat i civilisté za podmínky sledování pouze záznamu kamer v reálném čase. V zahraničí je běžnou praxí, že města v nich nabízejí pracovní uplatnění například tělesně postiženým občanům. Systém počítá rovněž s efektivnějším využíváním spojení moderních technologií a spolupráce s občany. Komplexnost systému by měl zajistit rychlejší reakci na podnět a zajistí lepší ochranu majetku i obyvatel. Občanům by potom systém měl zajistit vyšší informovanost i jistotu zpětné vazby na jejich potenciální stížnosti a podněty. V analýze se počítá se zvýšením počtu kamer o které bude doplněn Městský kamerový systém a rovněž s nahrazením některých stávajících, dnes již zastaralých kamer, moderními přístroji s vysokým rozlišením. Součástí navrhovaného systému mají být i novinky jako mobilní kamery, které je možno jednoduše umisťovat v lokalitách, které jsou například dočasně problémové. Na ulicích by se měly objevit rovněž akustické detektory proti sprejerům, hlukové detektory či automatické detektory pohybu, které upozorní dohledové centrum na nestandardní aktivitu v jednotlivých oblastech. Celý systém má svou podstatou přispět k vyšší efektivitě procesu od detekce či nahlášení problému k jeho rychlému vyřešení a následně případnému potrestání viníků.

„Jedná se o zásadní skok k lepšímu. Doposud jsme se snažili průběžně malými krůčky vylepšovat nedokonalé a věděli jsme, že to stále nestačí. Nyní chceme vytvořit komplexní fungující systém, který budeme následně plně využívat,“ vysvětluje zastupitel Bureš. Nový bezpečnostní systém by měl být kromě represe a ochrany majetku velmi výrazně orientován také na prevenci a zvýšení obecné bezpečnosti občanů. Proto jsou součástí analýzy například také nové bezpečné přechody u škol a školek, zdravotnických zařízení a míst s vyšším výskytem seniorů a pravidelným pohybem obyvatel Prahy 1. 

Mapka ilustruje možné pokrytí Prahy 1 komplexním bezpečnostním systémem. Nově by mělo dojít k pokrytí všech lokalit, kde opakovaně dochází k negativním jevům, jako je rušení nočního klidu, graffiti apod.