Ve školství to vře

Základní škola Mikulandská (od roku 1990 Brána jazyků, jejíž I. stupeň sídlí ve Vojtěšské ulici, II. stupeň v Mikulandské ulici v Praze 1) je pražská základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Cizí jazyky se na škole vyučují už od školního roku 1962/1963. S výukou jsou spojeny i výměnné česko-francouzské pobyty žáků. MČ Praha 1 plánuje od 1. 9. 2013 přesunout sídlo druhého stupně školy z Mikulandské do školní budovy na Uhelném trhu, v níž by odděleně existovaly dvě školní instituce. Rodiče dětí, pedagogové i nepedagogičtí pracovníci proti tomuto záměru radnice Prahy 1 protestují. Zatím marně. Vedení radnice Městské části Praha 1 je zatím k jejich oprávněným obavám hluché a slepé.

 

Rodiče: Noviny pomozte! 

V nouzi nejvyšší se 2.4.2012 obrátila předsedkyně školské rady Hana Tomášová na pražskou přílohu Mladé fronty Dnes. Dopis je redakčně krácen, mezititulky redakce.

Kořeny má naše kauza v podstatě hned po roce 1989, v důsledku restitucí přišel druhý stupeň jazykové školy o budovu  Ostrovní ulici. Městská část pronajala pro školu současnou budovu v Mikulandské ulici 5, kterou pronajímala od Ústavu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Již v této době se zastupitelstvo zapomnělo zabývat myšlenkou získat budovu školy do vlastnictví Prahy 1 – výlučně pro účel provozovat v ní školu. I přes naléhavé hlasy rodičů, učitelů, (někdy i opozice na radnici), námi volení zástupci prošvihli možnost získat budovu do vlastnictví vloni v létě, kdy ji potichounku obdrželo Muzeum Jana Ámose Komenského, a to jako součást knihovny.

Radní o ničem neví

Radní pro školství, kulturu a vědu pro Prahu 1 – paní Karolina Polverini – odvětila na náš dotaz, proč se tak stalo, že ani neví, že se nějaká budova v létě převáděla !!! V první polovině února 2012 oznámil ředitel školy Petr Tlustý učitelům druhého stupně, že se škola bude stěhovat do budovy školy na Uhelném trhu, a to již ve školním roce 2013- 2014. Na schůzi s učiteli byla přítomna i paní radní Polverini, která učitelům vyložila „výhody“ stěhování a koexistování dvou škol v jedné budově. Poté svolala paní radní Radu školy, čímž porušila §167 školského zákona, konkrétně novely 2011 sb. Schůze Rady se konala 27. 2. 2012. Podotýkám, že sliby dané Radě nemínila paní radní  splnit, žádné vysvětlování rodičům se v březnu nekonalo. 

Na schůzi se vůbec nezmínila o tom, že v roce 2008 -2009 jednala MČ Prahy 1 o stejné „vizi“, a tato byla projednávána na zasedáních Komise pro výchovu a vzdělávání. Pan Hejma, tehdejší starosta, nechal vypracovat rozbory od mnoha odborníků (viz zápisy ze schůzí), které dokázaly nemožnost provedení této vize z mnoha podstatných důvodů – např. děti se nevejdou. A to by se tehdy jednalo o sloučení obou škol do jedné. Nyní paní Polverini navrhuje sestěhování obou škol, včetně spoluexistování dvou učitelských sborů, dvou ředitelů. A to znamená stavební úpravy – vznik nových kabinetů, jazykových učeben, sborovny, ředitelny…

Co řeknou dětem?

Dětem vysvětlíme, že nemají chodit nahoru po schodišti dolů – to je nemísit se s dětmi z Uhelného trhu, to je segregovat se na svém schodišti, ve své půlce školy !!!!

Hromadné protesty radnice neslyší

Proti sestěhování se postavili učitelé druhého stupně, rodiče, Rada školy a v neposlední řadě děti z 1. a 2. stupně – jichž se to týká především!

Paní radní pro školství je tak dobře na svém místě, že projevila pochyby, zda jsou děti z druhého stupně schopny bez pomoci dospělých zorganizovat petici.

Na to jí byla dána paní učitelkou Wolfovou odpověď, že děti probírají podrobně tuto látku v šesté třídě a je zmíněna i ve Vlastivědě na prvním stupni.

Pan starosta Lomecký se údajně nechal slyšet, že ho žádní povykující rodiče a pár hysterických učitelek, nepřinutí k jednání, že věc je pro něj uzavřena.

Nezodpovězené otázky

  • Proto se obracíme na Vás na média, můžete se zeptat vy?
  • Kde je projekt na koexistenci dvou škol a nutné přestavby budovy?
  • Kde je souhlas památkářů s tímto projektem?
  • Jak a kde se vybuduje bezbariérový přístup, výtah – v Mikulandské je!!
  • Jaký je návrh rozpočtu na stavební úpravy a na stěhování?
  • Kdo dá záruky, že se školy nesloučí a že zůstane zachován pedagogický sbor ve stejné podobě? 
  • Jaká je záruka, že zůstane zachován vzdělávací program Brány jazyků?
  • Neutrpí její prestiž?
  • Jak se školy vejdou, až na druhý stupeň přijdou silné ročníky – nyní první a budoucí první třídy?

Otázek je jistě víc, ale tyto nás trápí nejvíc.

Z pověření Radou školy, učitelů 2. stupně, SRPŠ a našich dětí vás prosím, abyste se Brány jazyků ujala a pomohla nám.

Hana Tomášová, 

předsedkyně školské rady

Brána jazyků existuje již 20 let

Prohlášení pedagogických i nepedagogických pracovníků ZŠ Brána jazyků k situaci budovy Mikulandská 5, Praha 1

Dne 22. února 2012 jsme byli prostřednictvím paní Polverini seznámeni se záměrem přestěhovat 2. stupeň ZŠ Brány jazyků z budovy Mikulandská 5 do budovy školy na Uhelném trhu. Záměr dle slov paní radní zahrnuje představu o fungování dvou základních škol v jedné školní budově, zachování dvou pedagogických sborů s dvojím vedením, oddělení prostor v budově Uhelného trhu tak, aby se žáci jedné školy učili odděleně od školy druhé v úplně vybavených třídách a pracovnách, jež se stejně jako kabinety a sborovna vybudují nově v daných podmínkách budovy na Uhelném trhu.

Je nám známo, že budova v Mikulandské ulici není v majetku MČ Praha 1 a že se v nedávné době změnil rozhodnutím MŠMT její majitel. V těchto podmínkách existuje ZŠ Brána jazyků již 20 let a přes stálé vědomí jistého provizoria se jí podařilo v prostorách školy vybudovat fungující organismus, vázaný na novou školní budovu a využívající všechny její přednosti a genia loci ulice i této části Nového Města, přitom zachovat kontakt se školou ve Vojtěšské, byť ve větší vzdálenosti než dříve od školy v Ostrovní ulici, začít s novými tradicemi, stvořit inspirující a bezpečnou atmosféru pro svoje žáky, s aprobovaným pedagogickým sborem, s respektovaným a žádaným vzdělávacím programem zaměřeným na jazykovou výuku, jenž spolu se všemi jmenovanými přednostmi činí z této školy nejvíce naplněnou školu Prahy 1, se stálým zájmem rodičovské veřejnosti i z jiných částí Prahy, s trvalou přízní bývalých absolventů i jejich rodičů. 

Záměr, jenž nám byl tlumočen, nás vede k obavě, že o část žáků 2. stupně přijdeme a dojde k postupné ztrátě hodnoty „značky“ ZŠ Brána jazyků. Vnímáme též zneklidnění rodičovské veřejnosti, kterou fakt koexistence dvou odlišných škol a vzdělávacích programů v jedné budově, mj. vzdálenější od našeho 1. stupně ve Vojtěšské ulici, může nakonec vést k rozhodnutí své děti naší škole již nesvěřit.

 Vážíme si podpory a důvěry, jež nám doposud MČ Praha 1 věnovala, a tímto prohlášením dáváme najevo svoji prosbu a přání, aby byly před konečným rozhodnutím o budoucnosti ZŠ Brána jazyků zváženy všechny možnosti, jak vyřešit situaci lépe, zhodnoceny nejrůznější cesty řešení, tedy i možnost a okolnosti setrvání v budově v Mikulandské. Jsme si jisti, že MČ Praha 1 i nový majitel – Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského (jehož dílo nás kdysi inspirovalo při volbě jména pro naši školu) – chápe školu především jako živý prvek, jenž vloženou investici nejen přijímá, ale zejména vrací.  

V Praze 2. března 2012 

Rodičovská iniciativa s názvem „ Za zachování kvality ZŠ Brána jazyků“, která vznikla v reakci na oznámení záměru zřizovatele školy (Městské části Praha 1) týkajícího se plánované změny adresy poskytování služeb (přestěhování II. stupně ZŠ Brána jazyků z budovy „Muzea J. A. Komenského – Mikulandská 5, Praha 1“ do budovy „Základní školy – Uhelný trh 425/4“) zorganizovala dvě ankety – mezi rodiči a mezi pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy. V preambuli anket se praví:

Naším cílem je soustředit informace, které bude možno použít při prezentaci společného zájmu, kterým je zachování kvality výuky základní školy zaměřené na výuku cizích jazyků (dále jen „vzdělávací program Brány jazyků“) a dobré pověsti školy přesahující hranice Prahy 1. a získat od zřizovatele záruku, že po ohlášení a následujícím uskutečnění záměru přestěhování II. stupně školy zůstane vzdělávací program Brány jazyků (zejména zachování způsobu výuky, obsazení učitelského sboru a vedení školy) i v novém místě poskytování služeb zachován.

Dalším neméně důležitým úkolem naší aktivity je též zklidnění vyhrocené a výbušné situace, která je vzhledem k nedostatku informací nebo v důsledku nezaručených informací velmi nepřehledná.

Stanovisko ODS - Skončit s utajováním před veřejností

Stanovisko Pracovní skupiny pro oblast školství, volný čas a sport OS ODS Praha 1 k záměru RMČ P1 přesunout II. stupeň ZŠ Brána jazyků do budovy ZŠ Uhelný trh

PSŠ se neutěšenou situací v oblasti školství na Praze 1, po nástupu nové koalice TOP09 a ČSSD zabývá dlouhodobě na svých pravidelných jednáních. Usnesení RMČ P1 ze dne 24. 4. 2012, kterým bylo naprosto nekoncepčně a nepřipraveně rozhodnuto o změně zápisu místa poskytování vzdělávání a školských služeb u ZŠ Brána jazyků v rejstříku škol a školských zařízení, přeloženo do češtiny o částečném sloučení ZŠ Brána jazyků se ŽŠ Uhelný trh, je onou pověstnou třešničkou na dortu. Celý proces, který této akci předcházel, byl zcela utajován, nebyla s ním do poslední chvíle seznámena Komise pro výchovu a vzdělávání, natož pak rodičovská veřejnost, což je velmi alarmující. PSŠ se domnívá, že bez precizně zpracovaného materiálu, obsahujícího přesná demografická data, jasně vyčíslených nákladů na přesun škol, včetně nákladů stavebních a dalších a bez jakéhokoliv v projednání s komisí a zejména rodiči a učiteli předmětných škol, je takové rozhodnutí, velmi slušně řečeno, přinejmenším ukvapené. Do doby, než budou tato relevantní data zpracována a poskytnuta všem zúčastněným, považuje PSŠ tento záměr, jako velmi chybný a nekompetentní krok vedení radnice P1. Celou záležitostí se budeme samozřejmě i nadále zabývat a pokusíme se vyvolat širokou debatu o tomto kroku, vše za předpokladu, že všem budou poskytnuty potřebné údaje.