Otevřený dopis ve věci akce „Nábreží žije“

Otevřený dopis k rukám primátora hl. m. Prahy Tomáše Hudečka a všech členu Zastupitelstva hl.m. Prahy ve věci akce „Nábreží žije“

Vážený pane primátore, vážení zastupitelé,

obracím se na Vás jménem oblastního sdružení ODS Praha 1 a nepochybně i celé řady občanů, žijících a pracujících v naší městské části, od nichž dostáváme mnoho stížností, se žádostí o přehodnocení přístupu k akcím typu „Nábřeží žije“ na území MČ Praha 1. Je všeobecně známým faktem, že je centrum Prahy dopravně přetíženo. K tomu je nutno připočíst permanentní nápor turistů a rovněž mnoha kulturních, sportovních i společenských akcí, jejichž důsledkem jsou opakující se dopravní omezení, zvýšená hladina hluku i další komplikace. To vše vede ke snižování kvality života obyvatel MČ Prahy 1. Nyní se přidala, dokonce s posvěcením rady hlavního města, rovněž akce „Nábřeží žije“, jejímž důsledkem je opakované uzavření Smetanova nábřeží pro automobilovou dopravu. Ponechávám nyní záměrně trochu stranou, byť rozhodně také zasluhují pozornost, úroveň programu a organizace této akce. Chci se totiž zaměřit na porovnání jejího přínosu pro občany Prahy a zejména Prahy 1, ve srovnání s pořádající zájmovou skupinou, konkrétně iniciativou Auto*Mat a zejména na důsledky, které akce přináší.

Iniciativě Auto*Mat, která je mimo jiné příjemcem grantů od MHMP, bylo umožněno v nebývalé míře prezentovat své parciální zájmy a generovat příjmy jak ze sbírky, tak z komerčních aktivit na této akci. Občanům Prahy 1 naopak akce přivedla pod okna jejich domů veškerou tranzitní dopravu, která musela být odkloněna kvůli uzavírce nábřeží. Auta i autobusy se tak proplétají úzkými uličkami Starého města a Malé Strany, které nejsou absolutně na takovou hladinu dopravy dimenzovány. Tato situace zároveň občanům bydlícím v okolí Smetanova nábřeží pochopitelně komplikuje i jejich vlastní pohyb za sobotním programem. To vše bez jakéhokoli projednání a diskuse s nimi. Jsem přesvědčena, že rozdíl v přístupu je viditelný na první pohled. Proto Vás žádám, abyste přehodnotili svůj přístup k podobnému typu akcí a při zvažování jejich povolení brali v první řadě ohled na kvalitu života obyvatel okolních lokalit. Považuji totiž za nepřípustné, aby byl zájem jakékoli lobbistické skupiny, byť opentlený líbivými slogany, stavěn nad zájmy občanů města, jejichž jste Vy i my zvolenými zástupci.

Proto Vás jménem OS ODS Praha 1 žádám:

  • o přehodnocení přístupu a střídmost při povolování všech akcí, které vedou k dopravním omezením na území MČ Praha 1 a tlaku na jejich pořádání ve vhodnějších lokalitách
  • o nepovolování podobných akcí bez předchozí diskuse s obyvateli a vyřešení dopravní situace
  • o urychlené zahájení diskuse o koncepčním řešení dopravy v centru Prahy s účastí obyvatel MČ Praha 1

V případě, že nedojde k nápravě situace, jsme připraveni usilovat v této záležitosti o vypsání místního referenda.

S úctou

JUDr. Jaroslava Janderová

předsedkyně OS ODS Praha 1